Schema Porto Myrina September 2023 (Uppdaterat 3 aug 2023).docx