Schema Porto Myrina September 2023 (Uppdaterat 1 aug 2023).docx