Schema Porto Myrina September 2023 (SLUTVERSION).docx